generative design catia

CATIA x Generative Design

Các phương pháp tiếp cận dựa trên tính toán trong thiết kế như Generative Design đã xuất hiện trong những thập kỷ qua và nhanh chóng trở nên phổ biến. Đây là một quá trình khám phá thiết kế, được xác định bằng nguyên tắc tạo ra các kiểu dáng và hình mẫu phức tạp từ một thông số kỹ thuật đơn giản; tức là, tìm kiếm các giải pháp đơn giản cho các giải pháp phức tạp.