cảnh báo nhầm

Giải pháp số 1 trong việc xoá bỏ cảnh báo nhầm với công cụ phân tích SMT

False call : có thể hiểu là cảnh báo nhầm hoặc lỗi ảo. Về mặt vật lý sản xuất, bo mạch good,
không gặp lỗi gì, nhưng máy kiểm tra quang học AOI vẫn đánh dấu một vị trí nào đó trên bo
mạch là lỗi, có thể do setup của chương trình kiểm tra. Khi kỹ sư AOI kiểm tra thực tế, và xác
nhận rằng vị trí đó không bị lỗi, lúc này được gọi là false call.