DELMIA Apriso

Các sản phẩm của DELMIA Apriso giúp các nhà sản xuất chuyển đổi hoạt động sản xuất trên toàn cầu để đạt và duy trì hoạt động một cách xuất sắc.

Tìm hiểu thêm

SFT

Hệ thống Quản lý tiến độ sản xuất (Shop Floor Tracking-SFT), xây dựng chuỗi thông tin mạch lạc kết nối mọi bộ phận trong nhà máy, từ khâu nhận đơn, vật liệu đầu vào, sản xuất và ủy thác gia công, cho tới hoàn công nhập kho. Thông qua sự tích hợp chặt chẽ với hệ thống ERP, đạt đến mục đích kiểm soát vận hành doanh nghiệp hiệu quả.

Tìm hiểu thêm