Chức năng hệ thống quản lý sản xuất Apriso

Quản lý sản xuất
Quản lý nhà kho
Quản lý chất lượng
Quản lý bảo dưỡng
Quản lý nhân công và tính lương

Phân hệ quản lý sản xuất

Phân hệ quản lý kho

Phân hệ quản lý chất lượng