Thingworx Platform

Nếu đang xem xét các nền tảng IIoT, bạn nên đánh giá khả năng của chúng. Không giống như các phần mềm IoT công nghiệp khác, ThingWorx cung cấp một nền tảng IIoT hoàn chỉnh. Các nhà lãnh đạo trong ngành chuyển sang ThingWorx để có các khả năng toàn diện—cho phép họ giải quyết mọi khía cạnh trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của mình.

More details

OPC Kepware

Bộ kết nối OPC là một tập hợp các trình điều khiển máy khách OPC Truy cập dữ liệu (DA), Kiến trúc hợp nhất OPC (UA) và OPC XML-DA, được đóng gói cùng nhau để thuận tiện. Với OPC Connectivity Suite, bạn có thể truy cập và quản lý dữ liệu từ các máy chủ OPC DA, OPC UA và OPC XML-DA từ một phiên bản duy nhất của KEPServerEX—tạo một điểm kết nối tích hợp cho cả nguồn dữ liệu hiện đại và cũ.

More details